Papildu mācību pasākumi
05.06.2018
Izraksts no Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 591

Rīgā 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)
Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 6. un 18. punktu, 26. panta otro daļu un 52. pantu

35. Papildu mācību pasākumus organizē šādā kārtībā:

35.1. mācību pasākumus nosaka ar direktora rīkojumu, ņemot vērā izglītības iestādes pedagoģiskās padomes vai attiecīgās klases pedagogu ieteikumus;

35.2. mācību pasākumu skaits nedēļā nav mazāks kā mācību stundu skaits nedēļā attiecīgajā mācību priekšmetā;

35.3. mācību pasākumu ilgums nepārsniedz divas nedēļas un turpinās ne ilgāk kā līdz nākamā mācību gada sākumam (izņemot šo noteikumu 10. punktā minēto gadījumu);

35.4. izglītības iestāde par mācību pasākumiem un to norises termiņiem informē izglītojamo, viņa vecākus vai atbildīgo amatpersonu.

38. Papildu mācību pasākumi un pēcpārbaudījumi izglītojamam ir obligāti visos mācību priekšmetos, kuros mācību sasniegumu vērtējums neatbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai gada vērtējums ir bijis zemāks par četrām ballēm, vai gada vērtējums nav saņemts mācību priekšmetu un mācību stundu plāna īstenošanas ietvaros.

Aktualitātes

Jaunumi

Vārda dienas:
Hermīne, Estere
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks