Par skolu

Skolas darbības virzieni

Pamatmērķi:

 • sekmēt harmoniskas un radošas personības veidošanos;
 • attīstīt izglītojamiem zināšanas, prasmes un iemaņas,
 • veidot nepieciešamās attieksmes pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā;
 • īstenot skolas izglītības programmas, paaugstinot mācīšanas procesa kvalitāti;
 • veicināt līdzatbildību un sadarbību visos līmeņos;
 • turpināt pilnveidot mūsdienu prasībām atbilstošu skolas vidi un materiālo bāzi.

Attīstības prioritātes:

 • vērtēšanas un pašvērtēšanas sistēmas tālākattīstība un pilnveide;
 • pedagogu kompetences paaugstināšana darbā ar pieaugušajiem un pamatskolas izglītojamiem korekcijas klasēs;
 • darba pilnveidošana ar izglītojamo vecākiem;
 • jaunu metodisko paņēmienu meklēšana izglītojamo izziņas intereses un motivācijas radīšanai mācību priekšmetu apguvē;
 • atbalsta dienesta darba sistēmas pilnveide atbilstoši skolas vajadzībām;
 • skolai nepieciešamo papildus telpu iekārtošana mācību procesa vajadzībām.

Mācību darbs
      Skola īsteno 9 izglītības programmas:
      (mācību valoda - latviešu valoda)

 • 23011812 - pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu
 • 23011112 - pamatizglītības otrā posma  (7.- 9. klases) programmu
 • 23011112 - pamatizglītības otrā posma  (9. klases) programmu
 •            - pamatizglītības 2. posma (7. - 9. klases) profesionāli orientētā virziena programmu
 •                - pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) neklātienes/tālmācības programmu (bez vecuma ierobežojuma)
 • 31012012 - humanitārās un sociālā virziena vispārējās vidējās izglītības programmu
 • 31011012 - vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programmu
 • 31011012 - vispārizglītojošā virziena vispārējās vidējās izglītības programmu (no 18 gadiem)
 • 31011013 - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes/tālmācības programmu (bez vecuma ierobežojuma)

 

Vārda dienas:
Hermīne, Estere
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks