Work, Study, Grow!

Projekts ieguva "Labās prakses" piemēru 2016.gadā.

Projekta apraksts

Projekta programma paredzēta pedagoģijas jomas profesionāļiem, kas strādā skolu  izglītībā un ir ieinteresēti izstrādāt efektīvus veidus un pieejas, kā iesaistīt sociālā riska grupas  un pāragri skolu pametušos jauniešus izglītības sistēmā. Projekta  saturs veidots, lai uzlabotu skolu izglītības personāla kvalitāti un paaugstinātu darbam nepieciešamo kompetenču līmeni. Pamatideja- kā palīdzēt jauniešiem  novērtēt savu prasmju  atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām un izvēlēties piemērotus veidus to uzlabošanai. Tikpat nozīmīga ir arī radošo un pašizpausmes spēju apzināšana, izkopšana un attīstība. Eiropas kultūras un izglītības kontekstā tiks akcentēta izglītība  kā  cilvēka personības veidotāja.  Tā ir būtiska katra jaunieša personības  sastāvdaļa, kas palīdz ieraudzīt citu pasaules ainu, tajā atzīto un pieņemto vērtību sistēmu.
Ir būtiski paplašināt pedagogiem pieejamo paņēmienu un metožu klāstu, izmantojot gan tradicionālos, kas savu efektivitāti pierādījuši gadu gaitā, atmetot morāli novecojušos un neefektīvos un izmantojot jaunās pieejas, ko diktē mūsdienu sabiedrības prasības. Izglītības sistēma visā pasaulē un Eiropā balansē uz vecā un jaunā robežas, un ir nepieciešams sabalansēt formālas un neformālas izglītības praksi, lai nodrošinātu maksimāli augstu mācību efektivitāti.  Projektaietvaros paredzēta plaša un daudzpusīga pieredzes apmaiņa par iespējām dažādot sociālā riska grupas  izglītības piedāvājumu.

Projekta mērķi:
1. iepazīties ar partnervalsts Spānijas St.Josepa skolas pieredzi  jauniešu mūžizglītības darba organizēšanā un ieviest savā darbā Latvijas un Valmieras apstākļiem piemērotas metodes šī darba optimizēšanai
2. iepazīties ar Islandes pieredzi brīvdabas pedagoģijas metožu izmantošanā darbā ar sociālā riska grupas jauniešiem

Dalībnieku skaits-6 dalībnieki: skolotāji un administrācijas pārtāvji

Aktivitātes:
* nodarbību vērošana,
* dalība neformālās nodarbībās,  dalība kultūras programmā,
* vietējo izglītības iestāžu un pašvaldības institūciju apmeklējums,
* vēroto stundu darba analīze, izvērtējums pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem,
* tikšanās un pārrunas ar skolotājiem, skolas administrāciju, pašvaldības pārstāvjiem, izglītojamajiem,
*  projekta rezultātu izvērtējums un turpmākā darba prognozes ilgtermiņā.

Metodoloģija
Katras dienas, izņemot 1.un 7.dienu, plānojumā paredzēti nodarbību un kultūras programmas bloki. Nodarbības ilgums 1 akadēmiskā stunda; katru dienu plānotas 4 nodarbības, reģionālo specifiku atspoguļojošs kultūras bloks un katras dienas noslēgumā- izvērtējums, darba analīze, diskusijas.

Rezultāti un ietekme uz mērķauditoriju
Dalībnieki apguva šādas zināšanas, prasmes un iemaņas:
* zināšanas neformālās izglītības programmu veidošanā un realizēšanā
* zināšanas par veiktajiem pētījumiem sociālā riska grupas jauniešu izglītošanā, izdarītajiem secinājumiem un to izmantošanu izglītības darba plānošanā Spānijā un Islandē
* zināšanas par cilvēku ar ļoti zemām pamatprasmēm iesaistīšanu izglītības procesā,  jauniešu matemātikas, lasīšanas un pašizpausmes spēju uzlabošanas metodēm
*  prasmes tehnoloģiju izmantojumā- dažādu IKT risinājumu izmantošanā,
* idejas un prasmes netradicionālu metožu un paņēmienu izmantošanā,
* zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz  atšķirīgiem aspektiem, piemēram, jaunās tehnoloģijas, un digitalizācijas ietekmi uz prasmi lasīt un rakstīt, un uz cilvēku no attāliem reģioniem un sociālām riska grupām pietuvināšanu tehnoloģiju videi un tās sniegtajām iespējām,
* turpinās uzturēt un attīstīt projekta laikā iegūtos kontaktus ar partnerorganizāciju kolēģiem, apmainīties idejām, izstrādāt kopīgus projektus mācību priekšmetu jomās u.c.

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks