Iekšējās kārtības noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi.
1.1.   Valmieras vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk- skolas) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta otro punktu, Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr. 492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos", noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā" un Skolas nolikumu;
1.2.   Noteikumi nosaka izglītības procesa organizāciju, izglītojamo tiesības un pienākumus, kārtību par Noteikumu pārkāpumu gadījumu risināšanu un atbildību par Noteikumu neievērošanu.

2. Izglītības procesa organizācija.
2.1.   Mācību stundu sākums dienas maiņai plkst. 8.15, vakara maiņai- plkst. 16.00;
2.2.   Atsevišķos gadījumos mācību stundas var sākties starp dienas un vakara maiņām;
2.3.   Skola atvērta: pirmdienās 7.30-21.30, otrdienās 7.30-20.30, trešdienās 9.00-21.30, ceturtdienās 11.00-21.30; piektdienās 7.30-17.00;
2.4.   Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību stundu sarakstu, konsultāciju grafiku un interešu izglītības nodarbību sarakstu;
2.5.   Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes, un tā sākas un beidzas ar zvanu;
2.6.   Mācību stundu izmaiņas nākošajai dienai izliek uz informācijas stenda tā, lai izglītojamie var savlaicīgi iepazīties;
2.7.   Starpbrīžu ilgums- 5 minūtes, dienas maiņai pusdienlaika starpbrīža ilgums- 30 minūtes, bet vakara maiņai launaga starpbrīža ilgums- 10 minūtes;
2.8.   Pasākumi izglītojamiem beidzas plkst. 22.30;
2.9.   Klases pasākuma laikā par kārtību un drošību klasē un skolas koplietošanas telpās atbild klases audzinātājs;
2.10.  Skolas pasākuma laikā par atbildību tiek sastādīts grafiks, ko apstiprina skolas direktors;
2.11.  Klašu telpu atslēgas no dežuranta pirms stundas paņem skolotājs un, stundai beidzoties, nogādā atpakaļ dežurantam. Atsevišķos gadījumos, ja tūlīt seko nākošā stunda un ir atbildīgā persona par kārtību klasē, tās paliek nākošās stundas skolotāja atbildībā;
2.12.  Starpbrīžos izglītojamie var neatstāt klašu telpas, bet dežurantiem šajā laikā tās jāizvēdina un jāsakārto klase nākošai stundai;
2.13.  Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos no plkst.12.40- 13.10, pārējā laikā darbojas kafejnīca un kafijas-dzērienu automāts;
2.14.  Skolas atbalsta dienests (medmāsa, skolas psihologs un sociālais pedagogs) un lietvede strādā pēc grafika, ko apstiprina skolas direktors;
2.15.  Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji organizē individuālās konsultācijas, kuru grafiku apstiprina skolas direktors;
2.16.  Skolas administrācijas darba laikus un dežūras apstiprina skolas direktors;
2.17.  Pedagogu dežūras apstiprina skolas direktors;
2.18.  Skolas bibliotekas lasītāju apkalpošanas laikus apstiprina skolas direktors. Bibliotekas fonda izmantošanas kārtību nosaka Bibliotekas nolikums.
2.19.  Skolas datorkabineta darba laikus apstiprina skolas direktors. Datorkabineta izmantošanas noteikumus nosaka instrukcija.
2.20.  Mācību gada noslēguma valsts pārbaudes darbu laikus un kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi  . Instruktāžu izglītojamiem un pēc vajadzības viņu vecākiem par valsts pārbaudījumu norisi un kārtību skolā veic direktora vietnieks izglītības jomā un struktūrvienības vadītājs septembrī  un aprīlī.
2.21.  Papildus mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu organizēšanas kārtību nosaka MK noteikumi, laiku un izglītojamo sarakstu izskata Pedagoģiskās padomes sēde, apstiprina skolas direktors.

3. Izglītojamo tiesības.  
3.1.   Izglītojamiem ir tiesības iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu vispārējo pamata un vidējo, kā arī interešu izglītību;
3.2.   Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu u.c. jautājumiem, kā arī izteikt priekšlikumus skolas dzīves uzlabošanai;
3.3.   Izglītības procesā izmantot skolas telpas, lasītavas iespējas, datorkabineta pakalpojumus, skolas medmāsas pakalpojumus bez maksas;
3.4.   Piedalīties Skolas padomes, Izglītojamo līdzpārvaldes darbā atbilstoši to nolikumiem, kā arī skolas ārpusstundu aktivitātēs;
3.5.   Saņemt no skolotājiem savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītošanās procesu saistītiem jautājumiem;
3.6.   Saņemt no skolas pedagogiem Ministru kabineta noteiktā kārtībā visas ar drošības jautājumiem saistītās instruktāžas;
3.7.   Izglītojamiem ir tiesības uz viņu īpašumā, lietojumā vai valdījumā esošās personiskās mantas aizsardzību skolā;
3.8.   Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos;
3.9.   Uz netraucētu mācību darbu stundās un ārpusstundu nodarbībās;
3.10.  Ir tiesības uz kvalitatīvu zināšanu ieguvi visos mācību priekšmetos, kā arī saņemt pedagogu konsultācijas;
3.11.  Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs u.c. aktivitātēs;
3.12.  Saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu;
3.13.  Izglītojamiem ir tiesības saņemt visu līmeņu amatpersonu mutiskas un rakstiskas uzslavas, atzinības un pateicības, kā arī materiālās balvas par panākumiem skolas mācību un ārpusstundu darbā.

4. Izglītojamo pienākumi.
4.1.   Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus;
4.2.   Mācīties atbilstoši savām spējām;
4.3.   Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku;
4.4.   Saudzēt skolas vidi;
4.5.   Ievērot pārējo klases biedru tiesības uz netraucētu mācību procesu mācību stundas laikā;
4.6.   Ievērot personīgo higiēnu;
4.7.   Ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, ekskursijās un skolas organizētajos pasākumos;
4.8.   Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās;
4.9.   Apmeklēt visas mācību stundu sarakstā paredzētās mācību stundas, par skolas un atsevišķu mācību stundu neapmeklēšanas gadījumiem informēt skolas vadību  noteiktā kārtībā saskaņā ar instrukciju „Par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti un pasākumiem stundu kavējumu novēršanai";
4.10.  Skolā jāierodas savlaicīgi, bet ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbību sākuma;
4.11.  Skolā jāierodas lietišķā, tīrā apģērbā, virsdrēbes jāatstāj garderobē. Ierasties skolā militarizēta tipa dienesta apģērbā nav ieteicams.
4.12.  Izglītojamie, kuriem nenotiek mācības stundu starplaikos, drīkst uzturēties kafejnīcā, lasītavā vai ar dežurējošā administratora atļauju kādā brīvā mācību kabinetā;
4.13.  Mācību stundās un nodarbībās jāpilda skolotāja norādījumi un uzdevumi, nedrīkst traucēt pārējiem, aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez vajadzības pārvietoties pa klasi un atstāt to;
4.14.  Pirms došanās mājās vēlams iepazīties ar stundu saraksta stendu, lai izmaiņu gadījumā zinātu par izmaiņām stundu sarakstā;
4.15.  Sargāt savas personīgās mantas- neatstāt tās bez uzraudzības ;
4.16.  Aizliegts kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm,puķu kastēm, apkures radiotariem un. instalācijām;
4.17.  Aizliegts skolā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību, ietekmēt fiziski,emocionāli un psiholoģiski; pazemot skolasbiedrus un skolas darbiniekus, huligāniski uzvesties;
4.18.  Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest dzīvniekus, ienest un lietot ieročus, alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, spēlēt azartspēles;
4.19.  Mācību stundu laikā nedrīkst lietot un turēt uz sola mobilos telefonus, dažādus atskaņotājus, datorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces.
4.20.  Aizliegts ierasties klasē pēc stundas sākuma un traucēt darbu. Ja izglītojamais attaisnojošu iemeslu dēļ ir nokavējis stundu, ar skolotāja atļauju viņš var stundā piedalīties. Skolotājam atsevišķos gadījumos ir tiesības arī to neatļaut.

 

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks