Audzināšanas darbs

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības

Vakara (maiņu) vidusskolas

Audzināšanas darba virzieni 2016. – 2018. gadam

 

Izdoti saskaņā ar 15.07.2016.

Ministru kabineta noteikumiem Nr.480

 

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības Vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk tekstā – Skolas) audzināšanas darba virzieni nosaka audzināšanas darba mērķus un uzdevumus skolā triju gadu periodam.

Skolas vīzija – Mūsdienīga vērtīborientēta izglītības iestāde, kura savā darbā balstās uz tradīcijām, patriotismu un kvalitatīvu mācību un audzināšanas darbu.

Skolas audzināšanas darba mērķis – Uz sadarbību un atbalsu vērsta skolas vide, kurā, saglabājot tradīcijas, tiek nodrošināts kvalitatīvs, vērtīborientēts audzināšanas darbs.

 

1.    Skolas audzināšanas darba uzdevumi audzināšanas mērķa sasniegšanai:

1.1.  Veicināt katra izglītojamā personības veidošanos un attīstību;

1.2.  Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem;

1.3.  Sekmēt izglītojamo patriotismu;

1.4.  Sekmēt saskarsmes un sociālās sadarbības prasmes,

1.5.  Sekmēt pozitīvu attieksmi pret veselīgu un drošu dzīvesveidu;

1.6.  Sekmēt izpratni par vispārcilvēcisko vērtību nozīmīgumu;

 

2.    Audzināšanas darba tēmas:

2.1.  Drošība un sociālo iemaņu veidošana;

2.2.  Veselīgs dzīvesveids un atkarību profilakse;

2.3.  Darbība ekstremālās un nestandarta situācijās;

2.4.  Uzvedība un saskarsmes kultūra;

2.5.  Pilsoniskā audzināšana - Latvijas valsts vēsture, Satversme, simbolika un valsts svētki;

2.6.  Karjeras izvēle un veidošana;

2.7.  Personības attīstība.

 

3.    Izmantojamās metodes skolas audzināšanas darbā:

3.1.  Izklāsts un pārrunas;

3.2.  Literatūras un citu materiālu izmantošana;

3.3.  Filmas un prezentācijas, to apspriešana;

3.4.  Lekcijas un diskusijas, situāciju analīze;

3.5.  Konkursi un sacensības;

3.6.  Intervijas, aptaujas, anketēšana.

 

4.    Audzināšanas darba formas:

4.1.  Audzināšanas stundas;

4.2.  Skolas tradicionālie pasākumi;

4.3.  Mācību ekskursijas un pārgājieni;

4.4.  Tematiskie vakari;

4.5.  Skolēnu pašpārvaldes darbība;

4.6.  Darbnīcas, sporta dienas, akcijas;

4.7.  Skolas metodisko komisiju pasākumi;

 

Audzināšanas darba uzdevumi un metodes tiek integrētas mācību darbā. Katru mācību gadu tiek sastādīts audzināšanas darba gada plāns, nosakot atbildīgo par audzināšanas darba plāna īstenošanu un uzraudzību. Audzināšanas darbu skolā koordinē klašu audzinātāju metodiskā komisija.

    Audzināšanas darba izvērtēšana tiek iekļauta ikgadējā skolas darba plāna realizācijas izvērtējumā. Katra semestra noslēgumā klašu audzinātāji veic klases audzināšanas darba izvērtējumu.

        Sadarbība ar vecākiem notiek dažādās formās – vecāku sapulcēs, individuālajās sarunās vai konsultācijās, sniedzot aktuālu informāciju e-klases e-žurnālā vai telefoniski vai pa e-pastu. Sadarbību organizē klases audzinātājs, tās inicatori var būt atbalsta personāls, skolas administrācija vai pēc vajadzības arī mācību priekšmetu skolotāji. Sarunas ar vecākiem tiek fiksētas e- klases e- žurnālā, sadaļā Pielikumi – Sarunas ar izglītojamiem un vecākiem.

    Grozījumus Skolas audzināšanas darba virzienos tiesīgs ierosināt klases audzinātājs, jebkurš mācību priekšmeta skolotājs, metodiskās komisijas vadītājs, atbalsta personāls  vai skolas administrācija. Grozījumus Skolas audzināšanas darba virzienos akceptē Skolas padome un ar rīkojumu apstiprina skolas direktors.

Vārda dienas:
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks