Sasniegumu vērtēšana

VALMIERAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLAS
MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS NOLIKUMS

1. Mācību sasniegumu vērtēšanas nolikuma mērķi un uzdevumi.
1.1. Mērķis - objektīvi un profesionāli raksturot izglītojamo mācību sasniegumus atbilstoši IZM normatīvajiem dokumentiem.
1.2. Uzdevumi:
1.2.1.1. veicināt sadarbību: izglītojamais- skolotājs- vecāki: skola- pašvaldība: skola- izglītojamā darba vieta;
1.2.1.2. konstatēt un vajadzības gadījumā uzlabot izglītojamā mācību sasniegumus, ņemot vērā viņa intereses, sociālos apstākļus un individuālās īpatnības;
1.2.1.3. veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai;
1.2.1.4. motivēt izglītojamos pilnveidot savus mācību sasniegumus;
1.2.1.5. sekmēt izglītojamiem līdzatbildības un pašvērtējuma veidošanos.

2. Vērtēšanas pamatprincipi.
2.1. jābūt brīvai no vērtētāja aizspriedumiem un subjektīvisma;
2.2. jābūt godīgai, labvēlīgai un taisnīgai;
2.3. jāpalīdz izglītojamiem saskatīt viņu izaugsmi;
2.4. jābūt atbilstošai programmā paredzētajiem mācību sasniegumiem;
2.5. jāietver iespēja novērtēt izglītojamo zināšanas, izpratni, prasmes,attieksmes;
2.6. jābūt saistītai ar konkrētu uzdevumu;
2.7. jādod pozitīvs ieguldījums izglītojamo mācību darbā un personības attīstībā;
2.8. jābūt izmantojamai mācību darba pilveidošanā.

3. Mācību sasniegumu vērtēšanas plānošana un norise.
3.1. plānojot mācību sasniegumu vērtēšanas procesu, skolotājs vadās pēc tā mērķa (diagnosticējošā, formatīvā un summatīvā vērtēšana) un pēc vietas mācību procesā (ievadvērtēšana, kārtējā, robežvērtēšana un nobeiguma vērtēšana);
3.2. kontroli par plānošanu, norisi un ierakstiem klases žurnālā veic direktores vietn. mācību darbā;
3.3. skolotāji plāno izglītojamiem pārbaudes darbus ne vairāk kā divus vienas mācību dienas laikā;
3.4. galvenā pārbaudes darba forma ir ieskaite - katrā semetrī vienā mācību priekšmetā jābūt vismaz tik ieskaitēm, cik ir mācību stundas nedēļā, un ne mazāk kā divas, ja ir viena stunda nedēļā;
3.5. skolotāja pienākums ir regulāri informēt izglītojamos par gaidāmajiem pārbaudes darbiem (laiku un saturu);
3.6. pirms ieskaites skolotājs plāno vismaz vienu pārbaudes darbu ( kontroldarbu ar vērtējumu vai „i"-„ni" )
3.7. pārbaudes darbu (ieskaišu) grafiku skolotājs saskaņo ar direktores vietn. mācību darbā, kuru apstiprina skolas direktore.
3.8. veidojot pārbaudes darbus, skolotājs uzdevumus strukturē tā, lai tiktu pārbaudītas gan pamata prasmes un elementārās zināšanas (4-5 balles), gan standartā noteiktās zināšanas un prasmes (līdz 8 ballēm), gan tiktu iekļauti netradicionāli radoša rakstura uzdevumi (līdz 10 ballēm). Katram uzdevumam paredzēts noteikts iegūstamo punktu skaits atkarībā no uzdevuma apjoma un sarežģītības pakāpes.

4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi.
4.1. pirms ieskaites kārtošanas izglītojamiem jābūt vismaz vienam kārtējam vērtējumam attiecīgās tēmas ietvaros, ar ko skolotājs nosaka apguves līmeni;
4.2. rakstu darbi tiek vērtēti atbilstoši katra mācību priekšmeta specifikai un kritērijiem;
4.3. izglītojamiem ir tiesības labot vienu reizi vērtējumu ieskaitēs, un iegūtais augstākais vērtējums tiek ielikts klases žurnālā aiz iepriekšējā;
4.4. no pārbaudes darbu vērtējumiem veidojas summatīvais vērtējums semestrī, gadā un par pilna kursa apguvi, kur noteicošais ir vērtējums ieskaitēs;
4.5. izliekot vērtējumu gadā, noteicošais ir vērtējums otrajā semestrī, ņemot vērā izglītojamā izaugsmi;
4.6. vērtējums „ieskaitīts" vai „neieskaitīts" netiek ņemts vērā, izliekot semetra un gada vērtējumus (to varētu ņemt vērā tikai tad, ja izšķiras jautājums par zemāku vai augstāku semestra vai gada vērtējumu);
4.7. ja pārbaudes darba laikā izglītojamais nav bijis stundā attaisnojošu iemeslu dēļ, pārbaudes darbs ir jāuzraksta divu nedēļu laikā, atsevišķos gadījumos- skolas vadības speciāli noteiktos termiņos.

 

Vārda dienas:
Melānija, Imanta
© Valmieras Vakara (maiņu) vidusskola, Raiņa iela 11, Valmiera, Lv-4201, dizains un izstrāde - Marts Upenieks